Bộ TT& TT sẽ hỗ trợ Bộ Tài nguyên và môi trường trong công tác ứng dụng và phát triển CNTT của ngành

Ngày 17/02/2011, tại trụ sở Bộ tài nguyên và môi trường (TN& MT), Bộ TN& MT và Bộ TT& TT đã có buổi làm việc về công tác ứng dụng và phát triển CNTT ngành tài nguyên và môi trường dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ TN& MTT Nguyễn Linh Ngọc và Thứ trưởng Bộ TT& TT Nguyễn Minh Hồng. Sau buổi làm việc, hai thứ trưởng đã thống nhất kết luận một số nội dung như sau:

Về xây dựng, hoàn thiện, triển khai thể chế chính sách

Bộ TT& TT ủng hộ Bộ TN& MT trong việc xây dựng, thực hiện các văn bản pháp quy, cơ chế, chính sách ứng dụng và phát triển CNTT trong ngành tài nguyên và môi trường. Các nội dung trọng tâm phối hợp giữa hai Bộ bao gồm: ngân sách về CNTT; định mức kinh tế- kỹ thuật- đơn giá; xác định giá trị phần mềm; cơ chế kế hoạch, tài chính quản lý giám sát các hoạt động ứng dụng phát triển; tiêu chuẩn, quy chuẩn; an ninh, an toàn, bảo mật thông tin; tính năng kỹ thuật của các phần mềm sử dụng rộng rãi (phần mềm dùng chung), thẩm định phần mềm chuyên ngành, kiến trúc và phát triển hệ thống thông tin.

Về phát triển, hoàn thiện hạ tầng thông tin

Hai bộ sẽ phối hợp thúc đẩy phát triển hạ tầng CNTT cho các lĩnh vực CNTT- truyền thông xanh (ICT green), biến đổi khí hậu, cảnh báo giảm nhẹ thiện tai, quan trắc tài nguyên và môi trường. Trong quá trình thực hiện cần chú trọng đến an ninh, an toàn và bảo mật đối với cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông

Về ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước và phục vụ người dân và doanh nghiệp

Hai Bộ phối hợp chặt chẽ tăng cường ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhằm tăng cường hiệu quả, chất lượng và năng suất tiến tới xây dựng chính phủ điện tử trong ngành tài nguyên và môi trường.Bộ TN& MT chú trọng đến thực hiện các nội dung trong Quyết định 1605/ QĐ- TTg ngày 27/08/2010 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước giai đoạn 2011- 2015, sớm triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và đẩy mạnh đánh giá hoạt động của các trang thông tin điện tử, cổng điện tử trong ngành.

Về đào tạo và hợp tác quốc tế

Trong khả năng của mình, Bộ TT& TT sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện đào tạo nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến CNTT trên cơ sở các yêu cầu của các đơn vị trong Bộ TN& MT. Trong thời gian trước mắt, sẽ tiến hành mở các lớp quản lý các dự án CNTT cho Bộ TN& MT.

Đầu mối phối hợp

Đầu mối phối hợp phía Bộ TN& MT là Cục công nghệ thông tin; Bộ TT& TT là Cục ứng dụng công nghệ thông tin. Hai đơn vị đầu mối thường xuyên phối hợp, cộng tác thực hiện các công tác ứng dụng, phát triển CNTT trong ngành tài nguyên và môi trường.