Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng có thêm nhiệm vụ mới

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng được cử tham gia Ủy ban Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững.

img

 Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững vừa quyết định cử ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tham gia Ủy ban Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 thay ông Nguyễn Thành Hưng.
 
Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc giải quyết những vấn đề liên quan về cơ chế, chính sách để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, cụ thể: Nghiên cứu, đề xuất phương hướng, kế hoạch 5 năm và hàng năm, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện mục tiêu giảm nghèo; chỉ đạo các Bộ, ngành xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn cơ chế, chính sách có liên quan và tập trung nguồn lực cho các địa bàn đặc biệt khó khăn để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; tham gia xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015.
 
Ban Chỉ đạo cũng có nhiệm vụ đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp huy động nguồn lực của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tăng thêm nguồn lực cho việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo; đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chính sách giảm nghèo; đề xuất cơ chế, giải pháp để thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo.