Áp 25% thuế thu nhập DN cho quảng cáo trên báo

Ngày 27/9, Bộ Tài chính đã có Thông tư 150/2010/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí.

img

Đối tượng là các cơ quan báo chí được thành lập và hoạt động theo Luật báo chí, xuất bản là đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động quảng cáo có thu nhập, bao gồm các báo tự đảm bảo chi phí hoạt động và các báo tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động.

Đối với báo tự đảm bảo chi phí hoạt động, hạch toán riêng doanh thu hoạt động quảng cáo để nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ quy định tại Luật thuế giá trị gia tăng, được khấu trừ toàn bộ thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định hình thành từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của báo và tài sản cố định dùng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng và không chịu thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp tài sản cố định được hình thành một phần từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào tương ứng với tỷ lệ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên tổng nguồn vốn hình thành tài sản cố định không được khấu trừ mà được tính vào nguyên giá tài sản cố định.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, báo tự đảm bảo chi phí hoạt động có thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 25% áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động quảng cáo trên báo và từ các hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác.

Bên cạnh đó, báo thực hiện một số khoản chi phí như đối với chi cho báo biếu, báo tặng thì thuế thu nhập doanh nghiệp bị khống chế không vượt quá 10% tổng chi phí được trừ; đối với báo thành lập mới không vượt quá 15% trong ba năm đầu, kể từ khi được thành lập.

Đối với báo tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động, về thuế giá trị gia tăng, báo không được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào bằng các nguồn kinh phí do Nhà nước cấp.

Trường hợp báo có đầy đủ hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ bán ra hoặc có đủ điều kiện xác định được đúng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ nhưng không đủ hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đầu vào hoặc không xác định được chính xác thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ theo quy định thì kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, đối với chi phí tiền lương nếu báo không hạch toán riêng được thì báo được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả hoạt động quảng cáo trên trang báo) tối đa thêm một lần tiền lương cấp bậc, chức vụ do Nhà nước quy định.

Trường hợp báo có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà báo hạch toán được doanh thu nhưng không hạch toán và xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể: đối với dịch vụ là 5%; đối với kinh doanh hàng hóa là 1%; đối với hoạt động khác là 2%.

Thông tư có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký, riêng nội dung hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2010 trở đi./.

Nguồn: Theo Vietnamplus.vn