Khẩn trương triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về Đề án tái cơ cấu VNPT

Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa thông báo Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại Hội nghị thông báo kết quả Phiên họp ngày 31/3/2014 của Thường trực Chính phủ và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về Đề án tái cơ cấuTập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

img

Ảnh minh họa

Tại Hội nghị Bộ trưởng đã thông báo kết quả Phiên họp ngày 31/3/2014 của Thường trực Chính phủ và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về Đề án tái cơ cấu VNPT (Đề án) tại Thông báo số 142/TB-VPCP ngày 07/4/2014 của Văn phòng Chính phủ. Bộ trưởng nhấn mạnh: Đề án là sản phẩm trí tuệ của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên và người lao động của VNPT, của Bộ Thông tin và Truyền thông; Đề án được Thường trực Chính phủ, trực tiếp Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm và cho ý kiến chỉ đạo để hoàn thiện; Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và nhất là Văn phòng Chính phủ đã có nhiều đóng góp thiết thực trong quá trình xây dựng Đề án; Các nội dung mấu chốt của Đề án được Thường trực Chính phủ thảo luận kỹ và được Thủ tướng Chính phủ quyết định; Quá trình xây dựng Đề án hoàn toàn công khai, minh bạch, thận trọng và có trách nhiệm cao, nhằm mục đích có được phương án tối ưu nhất: Giữ được hai thương hiệu quốc gia MobiFone và VinaPhone, bảo đảm cho cả hai thương hiệu tiếp tục phát triển, bảo đảm cho các đơn vị tách ra và các đơn vị ở lại VNPT đều phát triển tốt hơn sau khi tái cơ cấu.
 
Sau khi nghe phát biểu của lãnh đạo VNPT và lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc VNPT, Bộ trưởng đánh giá các ý kiến phát biểu đều rất tâm huyết, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên, người lao động của VNPT thực hiện thành công Đề án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của các đại biểu về việc triển khai thực hiện Đề án sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Với tinh thần khẩn trương triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về Đề án và quyết tâm thực hiện thành công sau khi Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ trưởng chỉ đạo:

1. Căn cứ Kết luận của Thủ tướng Chính phủ (tại Thông báo số 142/TB-VPCP ngày 07/4/2014 của Văn phòng Chính phủ), Ban chỉ đạo Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông giai đoạn 2011-2015" (Ban chỉ đạo Đề án) phối hợp chặt chẽ với VNPT khẩn trương hoàn thiện Đề án và dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án để trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4/2014.

2. Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với VNPT để triển khai thực hiện Đề án. Quan điểm chỉ đạo: Cần tổ chức lại các đơn vị thuộc VNPT để cả các đơn vị tách ra lẫn các đơn vị ở lại đều phát triển mạnh hơn sau tái cơ cấu; trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, kiên quyết không để gián đoạn các hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ, đào tạo, điều dưỡng, khám chữa bệnh… của VNPT cũng như của các đơn vị được chia tách.

3. VNPT khẩn trương xây dựng phương án bàn giao nguyên trạng Công ty Thông tin di động (VMS) và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện) từ VNPT về Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý.

4. Ban chỉ đạo Đề án khẩn trương xây dựng để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa VMS để thực hiện trong năm 2014.

5. Ban chỉ đạo Đề án chỉ đạo Học viện xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động mới của Học viện; đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động để công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học ngày một tốt hơn theo hướng bảo đảm cân đối thu chi, không sử dụng ngân sách nhà nước.

6. Đối với các bệnh viện, bệnh viện điều dưỡng, các trường trung học bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin đang thuộc VNPT: Ban chỉ đạo Đề án khẩn trương làm việc, thống nhất với các địa phương liên quan về việc điều chuyển nguyên trạng các đơn vị này về các địa phương quản lý, xây dựng phương án để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

7. Ban chỉ đạo Đề án chỉ đạo VNPT, VMS xây dựng Điều lệ hoạt động căn cứ theo Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 19/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014.

8. VNPT khẩn trương xây dựng phương án đổi mới, tổ chức lại phần còn lại sau khi chia tách để bảo đảm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; xem xét hợp nhất các đơn vị trực thuộc VNPT có ngành nghề kinh doanh tương đồng để giảm bớt đầu mối; đẩy mạnh việc dùng chung cơ sở hạ tầng viễn thông giữa các đơn vị thuộc VNPT và các đơn vị không thuộc VNPT để tránh đầu tư lãng phí.

9. Trong quá trình tổ chức lại, cả VNPT và VMS cần đặc biệt chú ý làm tốt các khâu: Khẩn trương tổ chức lại bộ máy theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Sắp xếp nhân sự (điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, thay đổi vị trí công tác…) bảo đảm bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả, bố trí đúng người, đúng việc; Thực hiện đổi mới phương thức quản trị kinh doanh bảo đảm phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao tinh thần chủ động sáng tạo của người lao động trong sản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

10. VNPT và các đơn vị sẽ tách ra vẫn cùng chung một nhà, cùng trong ngành Thông tin và Truyền thông. Các đơn vị cần đoàn kết, phát huy truyền thống anh hùng của VNPT, phối hợp chặt chẽ, hợp tác, chia sẻ khó khăn để cùng phát triển và đóng góp cho sự phát triển của ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam.
 
Tin liên quan: