Phấn đấu hoàn thành dự toán ngân sách Nhà nước giao năm 2014

Ngày 27/2/2014, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Triển khai kế hoạch thu, chi ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014. Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo và chuyên viên của các đơn vị thuộc Bộ tại Hà Nội, Đà Nẵng và Cục công tác phía Nam. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Đức Lai chủ trì hội nghị.

img

Thứ trưởng Trần Đức Lai phát biểu tại hội nghị

Hội nghị Triển khai kế hoạch thu, chi ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014 là buổi trao đổi, thảo luận và giải đáp các thắc mắc nhằm hỗ trợ các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Bộ hoàn thành dự toán ngân sách nhà nước theo kế hoạch, tiến độ được nhà nước giao, phù hợp với các quy định hiện hành.

Tại buổi làm việc, các đơn vị đã thống nhất kế hoạch, tổ chức triển khai ngay từ đầu năm, đảm bảo thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật. Các đơn vị có nguồn thu tự đảm bảo chi tiết hoạt động. Đối với phần chi phí từ lệ phí và thu khác được để lại theo chế độ, các đơn vị sửa chữa (nếu có) báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông để phê duyệt trước ngày 5/3/2014. Đối với các đơn vị sự nghiệp có nguồn thu tự đảm bảo một phần kinh phí và kế hoạch chi tiết thu, chi từ phí, lệ phí và học phí và thu sự nghiệp năm 2014 phải gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 5/3/2014. Việc chi tiêu ngân sách phải đảm bảo đúng yêu cầu chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển ngành, lĩnh vực trong năm 2014 và các năm tiếp theo, phù hợp với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước. Đặc biệt, hội nghị thống nhất cao việc tiếp tục triển khai thực hiện việc thực hành tiết kiệm chi tiêu, chống lãng phí, cắt giảm tối đa các khoản chi tổ chức lễ hội, khánh tiết, hội nghị, hội thảo...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Đức Lai nhấn mạnh: Để triển khai thống nhất trong Bộ, phấn đấu hoàn thành dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 theo kế hoạch, tiến độ được nhà nước giao, phù hợp với các quy định hiện hành, các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc Bộ cần thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn số 490/BTTTT-KHTC về việc hướng dẫn và tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2004. Bên cạnh việc gửi kế hoạch tới Bộ Thông tin và Truyền thông đúng thời hạn đã quy định, các đơn vị cần chủ động xây dựng các nội dung đúng chủ trương, đảm bảo các nội dung chi tiêu theo tiêu chuẩn, định mức. Căn cứ tình hình triển khai thực hiện dự toán của đơn vị, trên cơ sở cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của mình và chế độ chi tiêu tài chính hiện hành, các đơn vị cần nghiên cứu và đề xuất với Bộ Thông tin và Truyền thông về các nội dung, mức kinh phí để tiến hành phân cấp trong việc chi tiêu và quản lý kinh tế tài chính. Đồng thời, các phòng kế toán, kế hoạch cần tăng cường tham mưu cho lãnh đạo triển khai tốt việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 2014 của đơn vị mình. Đối với kính phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, căn cứ dự toán được giao cần xây dựng kế hoạch triển khai, lấy ý kiến các đơn vị có liên quan theo quy định, báo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách lĩnh vực, sau đó tổng hợp, trình Bộ phê duyệt dự án và dự toán chi tiết để triển khai thực hiện.