Phổ biến nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều ngày 6/11/2013, tại Văn phòng cơ quan đại diện của Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị phổ biến nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI). Đồng chí Trần Đức Lai - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì Hội nghị.

img

Đồng chí Trần Đức Lai - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Đức Lai đã giới thiệu kết quả, các nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 8 diễn ra từ ngày 30/9 đến 9/10/2013 như: tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI về phát triển kinh tế - xã hội; xem xét và cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa IX về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Hội nghị cũng thảo luận và nhất trí về đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thảo luận và thống nhất quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ 12 của Đảng và cho ý kiến về dự thảo Quy chế bầu cử trong Đảng…

Liên hệ thực tế tới ngành Thông tin và Truyền thông, Thứ trưởng Trần Đức Lai cho rằng, thời gian qua, hoạt động báo chí, xuất bản đã có những chuyển biến tích cực. Trong đó, báo chí đã tích cực tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua lao động sản xuất, tuyên truyền đối ngoại, chống tiêu cực, tệ nạn xã hội, tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch… Tuy nhiên, báo chí vẫn còn tồn tại những khuyết điểm, yếu kém như xu hướng giật gân, câu khách, xa rời tôn chỉ mục đích. Do đó, trong thời gian tới, cần phải sớm ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để tăng cường vai trò quản lý nhà nước về báo chí và xuất bản.

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Đức Lai cũng thông báo vắn tắt những nội dung mới về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông theo Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ. Qua đó, động viên cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành yên tâm công tác, tập trung rà soát chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị mình trình Bộ trưởng ban hành.
 

Nguồn: Cơ quan đại diện Bộ tại TP. Hồ Chí Minh