Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị phổ biến nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI

Chiều ngày 26/10/2012, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị Phổ biến nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI. Đồng chí Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì và phổ biến kết quả hội nghị. Tới dự hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng Bộ TT&TT, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội cựu chiến binh Bộ và toàn thể đảng viên tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tại Hà Nội…

img
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phổ biến nhanh kết quả hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
Tại Hội nghị phổ biến nhanh kết quả, đồng chí Nguyễn Bắc Son khẳng định: Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) diễn ra từ ngày 1/10 đến ngày 15/10/2012 đã thành công tốt đẹp.
 
img
 
Nội dung chính của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) gồm: Thảo luận, cho ý kiến các báo cáo, đề án về tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ năm 2013; thảo luận, cho ý kiến về Đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; thảo luận, cho ý kiến về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xem xét, thảo luận về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và Đề án “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; xem xét, thảo luận Đề án “Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo”; xem xét, thảo luận, cho ý kiến về kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; xem xét và quyết định thành lập Ban Kinh tế Trung ương theo đề nghị của Bộ Chính trị…