Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XI)

Sáng ngày 30/8/2012, Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 5, khóa XI cho cán bộ, đảng viên trong toàn ngành. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Đức Lai, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, cùng toàn thể các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ TT&TT. PGS.TS Ngô Đình Xây, Phó vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Trung ương đã phổ biến nội dung Nghị quyết.

img

Tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên của ngành Thông tin và truyền thông đã được nghe và quán triệt các nội dung về tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992; Việc tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước; Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; Một số vấn đề tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020; việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Các đại biểu đã quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo từng vấn đề mà Trung ương thảo luận và quyết định, cả các vấn đề cấp bách và các vấn đề mang tính lâu dài để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đề ra. Thông qua việc nghiên cứu, quán triệt nội dung các Kết luận, Nghị quyết giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể quần chúng trong cơ quan Bộ TT&TT nắm vững, hiểu sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, yêu cầu, nội dung của các Nghị quyết, Kết luận, các quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm để tổ chức thực hiện Nghị quyết và triển khai công tác tuyên truyền một cách nghiêm túc, hiệu quả.

img

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Đức Lai, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của Nghị quyết, đồng thời nắm vững những kiến thức cần thiết, những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm. Trên cơ sở đó, tuyên truyền sâu rộng và tạo ra sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ. Đặc biệt mỗi cán bộ, đảng viên trong ngành cần phải gương mẫu, tự giác trong việc thực hiện Nghị quyết; đấu tranh với các quan điểm sai trái, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức…