Bộ TT&TT triển khai kế hoạch công tác CNTT quý II/2011

Sáng ngày 20/4/2011, tại 18 Nguyễn Du – Hà Nội, các đơn vị chức năng hoạt động về CNTT thuộc Bộ TT&TT đã báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng về kết quả công tác quý I và triển khai kế hoạch công tác CNTT quý II/2011 của đơn vị mình và các hoạt động chung.

img

Trong quý I, Bộ đã có 02 đề án trình Chính phủ, ban hành 05 Thông tư. Bộ đã triển khai Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT trong đó phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, có văn bản hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai đề án...

Về triển khai kế hoạch công tác quý II/2011, các đơn vị cần theo dõi, đôn đốc, bám sát tiến độ xử lý của Văn phòng Chính phủ đối với các đề án đã trình; tiếp tục xây dựng và ban hành 14 Thông tư, trong đó dự kiến Quý II ban hành 06 Thông tư, Quý III ban hành 03 Thông tư và Quý IV ban hành 05 Thông tư; hoàn thiện Kế hoạch triển khai Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT; Phối hợp với Bộ Nội vụ hoàn thành thủ tục ký kết Biên bản ghi nhớ giữa 2 Bộ về việc gắn kết ứng dụng CNTT và cải cách hành chính, tổ chức Hội thảo quốc gia về thúc đẩy ứng dụng CNTT và cải cách hành chính (tiến độ phụ thuộc vào thời điểm Chính phủ thông qua Chương trình tổng thể về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020); Đôn đốc, chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp triển khai Quy hoạch an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020; tiếp tục triển khai các dự án phát triển CNTT của Bộ.

Các đơn vị cũng đã có kiến nghị Bộ cần sớm ban hành, công bố các văn bản về định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực CNTT, sớm phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí cho hoạt động của Ban Điều hành triển khai ứng dụng CNTT, Ban Điều hành triển khai chương trình công nghiệp CNTT và cho các hoạt động chuyên môn đặc thù của các đơn vị...