Thư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Gửi các bậc lão thành và toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức ngành xuất bản, in và phát hành sách nhân kỷ niệm lần thứ 57 ngày truyền thống của ngành (10/10/1952-10/10/2009)

img

Các đồng chí thân mến!

Ngày 10 tháng 10 năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Nhà in Quốc gia-cơ quan quản lý nhà nước đầu tiên về xuất bản, in và phát hành sách. Đây là thời điểm lịch sử quan trọng chính thức khai sinh nền xuất bản cách mạng Việt Nam, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho hoạt động xuất bản, in, phát hành sách.
Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và tưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự nghiệp xuất bản, in và phát hành sách đã có bước phát triển vững chắc, giữ vững định hướng XHCN, phục vụ tốt nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng trên mặt trận tư tưởng văn hoá.
Trong thời kỳ đổi mới, nhất là từ khi có Chỉ thị 42-CT/TW ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản và Luật Xuất bản năm 2004, hoạt động xuất bản bước vào thời kỳ phát triển mới. Cán bộ, công nhân viên toàn ngành năng động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ được giao, thích ứng và đứng vững trong cơ chế thị trường đạt được những thành tựu to lớn. Từ chỗ thiếu sách, đến nay ngành Xuất bản đã đáp ứng kịp thời nhu cầu đọc sách cho xã hội. Sách và xuất bản phẩm có nội dung ngày càng phong phú và bổ ích, hình thức đa dạng và đẹp hơn, đã xuất hiện những tác phẩm có giá trị, số lượng phát hành lớn cả trong và ngoài nước, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng tâm hồn, bản lĩnh Việt Nam phục vụ đắc lực sự nghiệp công ngiệp hoá-hiện đại hoá đất nước và làm giàu thêm các giá trị truyền thống văn hoá Việt Nam. Đặc biệt, những năm gần đây các nhà xuất bản đã tập trung xuất bản các tác phẩm có giá trị cao về 1000 năm Thăng Long- Hà Nội và phục vụ cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiến tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Người vào năm 2010.
Nhân ngày truyền thống vẻ vang của Ngành, tôi nhiệt liệt chúc mứng và biểu dương những thành tích xuất sắc của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức ngành Xuất bản, In và Phát hành sách trong 57 năm qua. Mong rằng các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, phấn đấu đưa sự nghiệp Xuất bản phát triển ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, xứng đáng là những chiến sĩ của Đảng trên mặt trận tư tưởng-văn hoá.
Nhân dịp này, tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc và thăm hỏi ân cần tới các đồng chí cán bộ lão thành cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên toàn Ngành đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp xuất bản cách mạng.
Chúc các đồng chí và gia đình sức khoẻ, hạnh phúc, tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp Xuất bản, In, Phát hành sách cùng toàn Ngành phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng đề ra, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
 
Thân ái
Lê Doãn Hợp
Nguồn: