Gia Lai ban hành quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử của tỉnh

Ngày 2/10/2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai có quyết định số 20/2012/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai. Quy chế quy định về cách thức tổ chức, quản lý và hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai, bao gồm việc tiếp nhận, thu thập, biên tập, cập nhật, cung cấp, trao đổi thông tin và cung cấp các dịch vụ hành chính công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

img

Giao diện Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai

Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai là cổng thông tin điện tử chính thức của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, được cấp phép hoạt động theo đúng quy định và hoạt động tại địa chỉ trên Internet: http://gialai.gov.vn và htttp://www.gialai.gov.vn. Cổng thông tin điện tử sẽ là đầu mối tập hợp, cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; thông tin tuyên truyền, quảng bá, thu hút đầu tư nhằm phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và hội nhập phát triển của tỉnh Gia Lai.

Thông tin cung cấp trên Cổng thông tin điện tử phải đúng với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, phục vụ kịp thời trong công tác quản lý của cơ quan và nhu cầu khai thác thông tin của các tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, thông tin còn phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, báo chí, sở hữu trí tuệ và quản lý thông tin trên Internet và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo quy chế, những hành vi bị cấm khi tham gia Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai như lợi dụng Cổng thông tin điện tử nhằm mục đích chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của các tổ chức, danh dự, nhân phẩn của công dân; gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet; làm lộ thông tin, đánh cắp, sử dụng mật khẩu, khóa mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet trái với quy định của pháp luật…

Ngoài ra, quy chế cũng quy định chi tiết tổ chức và hoạt động cổng thông tin điện tử; đảm bảo các điều kiện hoạt động cho cổng thông tin điện tử và quản lý, vận hành cổng thông tin điện tử.