Bình Định: Nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền của các đài truyền thanh

Ngày 10/12/2010, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền của đài truyền thanh, truyền hình huyện, thành phố và đài truyền thanh xã, phường, thị trấn.

img
Cán bộ Đài truyền thanh huyện Phù Mỹ - Bình Định đang tác nghiệp

Theo đó, Chỉ thị yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên định hướng, hướng dẫn nội dung thông tin tuyên truyền; tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng Đề án “Nâng cao năng lực hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở”; củng cố, bổ sung đội ngũ cán bộ; xem xét ban hành quy định chế độ nhuận bút; tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên đài truyền thanh huyện, xã; tổ chức các phong trào thi đua, đề nghị khen thưởng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chấn chỉnh những thiếu sót trong hoạt động của đài truyền thanh.

Chỉ thị cũng yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ để nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền của đài truyền thanh phục vụ nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Nguồn: Sở TT&TT Bình Định