Hoạt động quản lý báo chí – xuất bản tỉnh Yên Bái 9 tháng năm 2009

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, trong 9 tháng đầu năm 2009, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí – xuất bản. Mục tiêu nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức tham gia hoạt động báo chí – xuất bản trên địa bàn tỉnh phát triển đúng định hướng, tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật.

img
Ấn phẩm báo chí, bản tin, tài liệu không kinh doanh tỉnh Yên Bái

9 tháng qua, Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên theo dõi, kiểm tra lưu chiểu và quản lý các hoạt động tuyên truyền trên báo chí, bản tin, trang thông tin điện tử; Thực hiện đọc lưu chiểu hơn 250 ấn phẩm báo chí, tài liệu không kinh doanh với tổng số hơn 10.000 trang; Xây dựng 09 thông báo tình hình hoạt động báo chí – xuất bản trên địa bàn tỉnh; Phối hợp tổ chức 03 hội nghị giao ban báo chí hàng quý; Rà soát, tổng hợp danh sách người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn của các cơ quan hành chính nhà nước gửi các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; Soạn thảo 62 công văn trong đó có 56 công văn hướng dẫn thông tin tuyên truyền và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, 06 công văn nhắc nhở những vi phạm pháp luật về báo chí, xuất bản; Xây dựng 05 Kế hoạch thông tin tuyên truyền, 10 báo cáo chuyên ngành; Phối hợp thực hiện 03 cuộc kiểm tra về thị trường xuất bản phẩm trong dịp Tết Kỷ Sửu, hoạt động in, photocopy trên địa bàn thành phố Yên Bái và kiểm tra các xuất bản phẩm vi phạm Pháp lệnh Dân số.

Trong 9 tháng, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái đã hướng dẫn, thẩm định và đề nghị cấp 26 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; cấp, đổi 7 giấy phép xuất bản bản tin; cấp 01 giấy phép hoạt động in và 03 giấy phép in gia công vàng mã xuất khẩu ra nước ngoài; Thẩm định và đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp bổ sung Thẻ nhà báo năm 2009 cho 20 phóng viên, biên tập viên Báo Yên Bái, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ về bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành, cải cách thủ tục hành chính….

Đặc biệt, công tác xây dựng Quy hoạch về lĩnh vực báo chí – xuất bản luôn được Sở Thông tin và Truyền thông chú trọng thực hiện. Hiện nay, tỉnh Yên Bái đang thực hiện 2 quy hoạch về lĩnh vực này là: Quy hoạch phát triển Báo chí - Xuất bản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010 – 2015, định hướng đến năm 2020, dự kiến sẽ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt vào cuối tháng 10 năm 2009 và Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống phát thanh – truyền hình tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025 trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2009.

Nhằm tạo hành lang pháp lý, giúp các cơ quan, tổ chức tham gia hoạt động báo chí – xuất bản ở địa phương nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, 9 tháng qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 3 văn bản quy phạm pháp luật là: Chỉ thị chấn chỉnh hoạt động in, photocopy trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Quy chế quản lý, sử dụng Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Yên Bái; Quy chế xuất bản Bản tin trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về báo chí – xuất bản do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì soạn thảo.

Để hoàn thành tốt kế hoạch được giao về quản lý báo chí – xuất bản năm 2009, trong 3 tháng tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm là: Tăng cường các hoạt động quản lý nhà nước về báo chí – xuất bản; Theo dõi, kiểm tra thông tin trên báo chí, phát thanh – truyền hình, bản tin, mạng thông tin máy tính; Đọc, quản lý lưu chiểu các bản tin, tài liệu không kinh doanh do Sở Thông tin và Truyền thông cấp phép đúng quy định; Cấp, đổi, thu hồi giấy phép hoạt động báo chí – xuất bản theo chức năng, nhiệm vụ của sở; Ra thông báo tình hình hoạt động báo chí – xuất bản hàng tháng; Phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý IV năm 2009 khối Kinh tế; Phối hợp công bố Quy hoạch phát triển Báo chí – Xuất bản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010 – 2015, định hướng đến năm 2020; Hoàn thành Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống phát thanh – truyền hình tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025…
 

Nguồn: Bích Ngọc – Sở TT&TT Yên Bái