Hải Dương: Mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm là 6,5-7%/năm là hoàn toàn khả thi

Đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhân dân Hải Dương đồng tình với những đánh giá về nhìn lại 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn điện đất nước, vừa khẳng định được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, vừa thể hiện sự nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan trong nhìn nhận những hạn chế, yếu kém còn bộc lộ.

img

 Ảnh minh họa. Nguồn: vef.vn

Sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, làm thay đổi mọi mặt của đời sống xã hội; đưa nước ta từ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành một nước phát triển, ngày càng hội nhập sâu hơn trong khu vực và trên thế giới.

Về bài học thứ ba, (trong phần nhìn lại 30 năm đổi mới) có ý kiến đề nghị bổ sung "....Coi trọng phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ là động lực trực tiếp thúc đẩy sự nghiêp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Cụ thể nội dung này nên sửa lại là: "Gắn kết chặt chẽ và khai thác đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó: phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội; coi trọng phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ là động lực trực tiếp thúc đẩy sự nghiêp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; bảo đảm quốc phòng và an ninh là nhiệm vụ chủ yếu, thường xuyên".

Góp ý về mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm (2016-2020), các ý kiến đều tập trung phân tích các chỉ số của nước ta so với thế giới như: về thu nhập đầu người; cơ cấu kinh tế; trình độ phát triển công nghiệp; tuổi thọ trung bình; trình độ học vấn; chỉ số phát triển con người; số hộ dân sử dụng Internet; số bác sĩ/1 vạn dân; số dân cư sử dụng nước sạch; tỷ lệ che phủ rừng; tỷ lệ đô thị hóa... nhiều chỉ số của nước ta hiện nay tương đối cao so với mức trung bình của thế giới.

Việc đưa mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm là 6,5-7%/năm và đến năm 2020 GDP bình quân đầu người khoảng 3200 USD - 3500 USD là hoàn toàn khả thi. Đồng thời thể hiện quyết tâm lãnh đạo phát triển đất nước trong 5 năm tới của Đảng ta.

Về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: Tại trang 13, khổ 5, nhiều ý kiến đề nghị Trung ương bổ sung thêm cụm từ “Phát triển mạnh công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm”.

Trong mục III, phần 2: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, về phát triển nông thôn và kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, có ý kiến cho rằng cần bổ sung thêm một số giải pháp:

Về phát triển nông nghiệp về kinh tế nông thôn: nhiều ý kiến cho rằng, về lâu dài, tầm chiến lược, Đảng và Nhà nước cần có định hướng, cơ chế, chính sách để khuyến khích những người có điều kiện tập trung vốn đầu tư vào sản xuất phát triển nông nghiệp theo mô hình nông trại, trang trại.

Để giải quyết vấn đề tích tụ ruộng đất tập trung cho các nhà đầu tư hình thành ra các nông trại, trang trại, Đảng và Nhà nước cần có định hướng về việc điều chỉnh giá đất áp dụng cho từng đối tượng thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất như: Đối tượng chuyển mục đích sử dụng đất sang làm dịch vụ, công nghiệp, tiểu thu công nghiệp thì như hiện nay; còn đối tượng tích tụ ruộng đất làm nông trại, trang trại thì giá đất phải thấp hơn; có như vậy mới tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư, đầu tư vào sản xuất phát triển nông nghiệp mang tính tập trung, chuyên môn hóa, hiện đại hóa, sản xuất hàng hóa, tăng năng xuất hàng hóa, chất lượng, giá trị trong sản xuất nông nghiệp.

Cần phải quan tâm hơn nữa cơ chế thương mại, cơ chế quản lý, cơ chế phân vùng sản xuất hàng hóa để có thị trường tiêu thụ hàng hóa một cách bền vững.

Vấn đề xây dựng Nông thôn mới, Trung ương cần chỉ đạo tổ chức tổng kết 5 năm triển khai và tổ chức thực hiện việc xây dựng nông thôn mới, qua đó, rút ra bài học kinh nghiệm, những cách làm hay để triển khai trong giai đoạn tiếp theo; đồng thời để đạt được mục tiêu phấn đấu trong xây dựng nông thôn mới, cần có giải pháp, lộ trình, định hướng, quan điểm, chỉ đạo, cơ chế đầu tư cụ thể, công khai.

Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong xã hội, sự thống nhất và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị với nhận thức đúng đắn: Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Trung ương cần có chủ trương huy động nguồn vốn tài trợ từ các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp làm ăn thành đạt, cùng với việc cân đối, phân bổ các nguồn vốn vay trong và ngoài nước để đầu tư hoặc vay dài hạn với lãi xuất thấp, ưu đãi cho các xã xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn mới.

Cần đặc biệt quan tâm vấn đề xử lý rác thải, nước thải, khí thải làm ô nhiễm môi trường; Đảng, Nhà nước cần có chế tài mạnh hơn nữa, kiên quyết hơn nữa trong xử lý các vi phạm làm ô nhiễm môi trường; cần có chủ trương hình thành nhà máy xử lý rác thải tập trung có như vậy mới giải quyết có hiệu quả vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn./.
Nguồn: (daihoi12.dangcongsan.vn)