Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định về “Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống thi đua yêu nước”

Nhằm phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng tạo của cán bộ, công nhân viên chức và tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào thi đua ái quốc thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên, ngày 8/5/2013, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã ký Quyết định số 496/QĐ-BTTTT ban hành “Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 – 11/6/2013)

img

Tranh cổ động về việc Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua yêu nước (Nguồn Internet).

Thông qua Kế hoạch này, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng nhận thức của các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị trong ngành Thông tin và Truyền thông về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước tại từng cơ quan, đơn vị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, coi thi đua là động lực thúc đẩy việc phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Việc tổ chức các hoạt động cũng cần phải thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí, trọng tâm là đạt hiệu quả cao trong phong trào thi đua; có biện pháp tốt, cách làm hay trong việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương khen thưởng và nhân rộng các kinh nghiệm, mô hình kiểu mẫu, các điển hình tiên tiến trong ngành Thông tin và Truyền thông.

Để thực hiện tốt chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông các cơ quan, đơn vị cần khẩn trương chủ động tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 01/CT-TTg tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Căn cứ điều kiện cụ thể của từng đơn vị, phối hợp với các tổ chức quần chúng gắn việc học tập, quán triệt Chỉ thị với “Năm chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông”; tổ chức các hoạt động hội thảo, kể chuyện chuyên đề “Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc”, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ tạo khí thế vui tươi, phấn khởi chung trong cơ quan, đơn vị; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước; công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua yêu nước, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị liên quan cần căn cứ vào nội dung Kế hoạch này và Kế hoạch số 04/KH-HĐTĐKT ngày 23 tháng 02 năm 2013 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương để triển khai các hoạt động tuyên truyền trên báo, đài, trang thông tin điện tử của Bộ và của các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc nội dung Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, trong đó nhấn mạnh “Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời mở các chuyên trang, chuyên mục về thi đua, khen thưởng ngành Thông tin và Truyền thông nhằm phát hiện, phổ biến kinh nghiệm về những mô hình mới, nhân tố mới điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt; khuyến khích, động viên cán bộ, công nhân viên chức trong toàn ngành viết tin, bài từ cơ sở; Tổ chức phát động đợt thi đua trong toàn ngành Thông tin và Truyền thông với khẩu hiệu hành động “Thi đua lập thành tích chào mừng 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc-Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1947-11/6/2013”).

Đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2013, do vậy các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cần phối hợp với các tổ chức quần chúng triển khai thực hiện trong đơn vị theo đúng chương trình kế hoạch của Bộ, tạo ra khí thế mới trong phong trào thi đua, góp phần cùng toàn Ngành phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2013 và kế hoạch 5 năm 2011-2015 mà Đảng, Nhà nước đã giao cho ngành Thông tin và Truyền thông.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 8/5/2013./