Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước

Ngày 07/3/2013, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã ký ban hành Thông tư số 06/2013/TT-BTTTT quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước.

img
Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông 18 Nguyễn Du - Hà Nội

Thông tư quy định nội dung báo cáo gồm có: hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng công nghệ thông tin; nhân lực và đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin.

Theo đó, các cơ quan có trách nhiệm báo cáo đầy đủ, chính xác, trung thực và khách quan các nội dung báo cáo theo đúng biểu mẫu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung báo cáo.

Cục Ứng dụng công nghệ thông tin là đơn vị được được giao tổng hợp số liệu báo cáo trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai dịch vụ công trực tuyến và hoạt động của cổng thông tin điện tử báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 4 hàng năm.

Ngoài ra, Thông tư quy định cụ thể hình thức gửi báo cáo, kỳ hạn gửi báo cáo và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2013.

Nguồn: Cục UDCNTT