Tem bưu chính phổ thông được cung ứng không có thời hạn trên mạng bưu chính công cộng

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 23/2012/TT-BTTTT ngày 19/12/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung về Tem bưu chính.

img

Theo đó, Thông tư quy định các nội dung bao gồm: Chương trình phát hành, quy hoạch đề tài Tem bưu chính Việt Nam; Thiết kế, trình và duyệt mẫu thiết kế Tem bưu chính Việt Nam; In và phát hành Tem bưu chính Việt Nam; Cung ứng, kinh doanh và sưu tập Tem bưu chính; Đình bản, đình chỉ, thu hồi và xử lý và hủy Tem bưu chính.

Tại Điều 23 quy định: Tem bưu chính phổ thông được cung ứng không có thời hạn trên mạng bưu chính công cộng. Tem bưu chính đặc biệt được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng trong thời gian tối đa không quá 24 tháng. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức cung ứng tem bưu chính trên mạng bưu chính công cộng cho nhu cầu thanh toán trước giá cước dịch vụ bưu chính và nhu cầu sưu tập tem bưu chính.