Thêm sở cứ trong quản lý viễn thông

Ngày 18/5/2012, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã ký ban hành Thông tư số 05/2012/TT-BTTTT về phân loại các dịch vụ viễn thông. Thông tư ban hành đã tăng thêm sở cứ giúp doanh nghiệp mới bước chân vào thị trường viễn thông thuận lợi trong lựa chọn dịch vụ để kinh doanh cũng như tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý trong việc cấp phép, quản lý giá cước, quản lý đầu tư nước ngoài, quản lý sở hữu chéo, quản lý dịch vụ công ích, ngăn chặn hoạt động lũng đoạn thị trường…

img

Thông tư được ban hành để hướng dẫn Điều 9 Nghị định 25/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành ngày 06/4/2011. Thông tư gồm 8 điều trong đó quy định rõ như thế nào là dịch vụ viễn thông, dịch vụ viễn thông cố định, dịch vụ viễn thông di động, dịch vụ viễn thông cơ bản, dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng, dịch vụ viễn thông cộng thêm…

Thông tư số 05/2012/TT-BTTTT  về Phân loại các dịch vụ viễn thông được ban hành đã cụ thể hóa Điều 9 Nghị định 25/2011/NĐ-CP. Việc ban hành thông tư sẽ tăng thêm sở cứ cho việc quản lý, tạo điều kiện để môi trường kinh doanh dịch vụ viễn thông rõ ràng, minh bạch hơn nữa. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, về mặt công nghệ có sự hội tụ công nghệ và dịch vụ viễn thông ngày càng mạnh; về mặt thị trường có ngày càng nhiều thành phần kinh tế tham gia vào thị trường cung cấp dịch vụ viễn thông dẫn đến việc khó khăn trong phân định rõ doanh nghiệp loại nào thì được cung cấp dịch vụ gì, mức độ tham gia thị trường đến đâu; về mặt quản lý Điều 9 Nghị định 25/2011/NĐ-CP còn chung chung, chưa thuận lợi cho cơ quan quản lý (cơ quan quản lý có thể sẽ phải quy định bằng từng giấy phép cụ thể đối với từng loại dịch vụ cho từng doanh nghiệp, dẫn đến việc không rõ ràng hay không minh bạch trong quản lý)...