Bộ TT&TT điều chỉnh, bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011

Ngày 22/8/2011, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã ký quyết định số 1313/QĐ-BTTTT điều chỉnh, bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

img
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tại Trang Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo quyết định 1313/QĐ-BTTTT, Quý III và quý IV/2011, danh mục văn bản bổ sung chương trình xây dựng như sau:
- Thông tư quy định tổ chức lễ phát hành đặc biệt tem bưu chính Việt Nam
- Thông tư ban hành các biểu mẫu tờ khai đăng ký, mẫu đơn đề nghị cấp phép, mẫu chứng nhận đăng ký và mẫu giấy phép quy định tại quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền
- Thông tư thay thế Quyết định 241/QĐ-BTTTT ngày 24/02/2009 của Bộ TT&TT ban hành về thi đua khen thưởng trong lĩnh vực phát thanh truyền hình
- Thông tư liên tịch hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí  ngân sách nhà nước cho các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 1605/ QĐ-TTg
- Thông tư quy định về việc quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước
- Thông tư ban hành danh mục dịch vụ viễn thông mà một tổ chức, cá nhân không được sở hữu chéo
- Thông tư hướng dẫn quy trình thành lập, công nhận Khu CNTT tập trung
- Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 43/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009 cập nhật bổ sung danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
- Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dịch vụ CNTT
- Thông tư ban hành quy hoạch sử dụng kênh tần số truyền hình mặt đất băng tần VHF, UHF giai đoạn 2011-2020
- Thông tư của Bộ Tài chính quy định phí sử dụng tần số vô tuyến điện, lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện.
- Thông tư liên tịch của Bộ TT&TT và Bộ Giao thông vận tải quy định quản lý, cấp phép, sử dụng tần số vô tuyến điện trong lĩnh vực hàng không
- Thông tư quy định việc phân định các kênh chương trình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu
- Thông tư quy định hướng dẫn công bố chất lượng dịch vụ truyền hình trả tiền
- Thông tư quy định quy trình kiểm định hệ thống tính cước tổng đài mạng viễn thông mặt đất công cộng
- Thông tư quy định quy trình kiểm định đài phát thanh, truyền hình
- Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng dự án đầu tư ứng dụng CNTT
- Thông tư quy định về việc sử dụng dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước
- Thông tư quản lý dịch vụ ứng dụng viễn thông bằng tin nhắn

Đồng thời, cũng có 7 văn bản được đưa khỏi chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011 và 8 văn bản điều chỉnh thời gian trình, hầu hết chuyển sang quý IV/2011.