Tham số phát sóng truyền hình số mặt đất của SDTV

 
 
1.      Tham số phát sóng k33 DVB-T2 của SDTV
 
Thông số
Giá trị
Tiêu chuẩn phát sóng
DVB-T2
Tiêu chuẩn nén
MPEG-4
Kích cỡ FFT
32K
Điều chế
64 QAM
Tỉ lệ mã FEC
3/4
Khoảng bảo vệ
1/8
Mẫu PP
PP2
Chế độ thu
Thu trong nhà đối với khu vực đông dân cư; Thu ngoài trời đối với khu vực thưa dân cư
 
2.      Tham số phát sóng k34 của SDTV phát tại Đài HTV
 
Thông số
Giá trị
Tiêu chuẩn phát sóng
DVB-T2
Tiêu chuẩn nén
MPEG-4
Kích cỡ FFT
32K
Điều chế
64 QAM
Tỉ lệ mã FEC
3/4
Khoảng bảo vệ
1/8
Mẫu PP
PP2
Chế độ thu
Thu trong nhà đối với khu vực đông dân cư; Thu ngoài trời đối với khu vực thưa dân cư
 
3.      Tham số phát sóng k34 của SDTV phát tại Đài Vĩnh Long
                                               
Thông số
Giá trị
Tiêu chuẩn phát sóng
DVB-T2
Tiêu chuẩn nén
MPEG-4
Kích cỡ FFT
32K
Điều chế
                                        256 QAM
Tỉ lệ mã FEC
2/3
Khoảng bảo vệ
1/8
Mẫu PP
PP2
Chế độ thu
Thu trong nhà đối với khu vực đông dân cư; Thu ngoài trời đối với khu vực thưa dân cư
Nguồn: Cục Tần số vô tuyến điện