Thái Bình: Đẩy nhanh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình đã tổ chức tập huấn cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở nhằm đẩy nhanh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001: 2008”. Đây cũng là việc làm nhằm thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh về việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001: 2008 (tiêu chuẩn ISO) vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012-2013.

img
Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO trong cơ quan hành chính nhà nước nhằm hoàn thiện và hệ thống hóa quy trình xử lí công việc hợp lí, phù hợp với quy định của pháp luật, tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan nhà nước kiểm soát quá trình giải quyết công việc nội bộ ở cơ quan, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong tiến trình hội nhập.

Đồng thời, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình giao nhiệm vụ cho các đơn vị và cá nhân trong Sở cần tích cực vào cuộc và thực hiện có trách nhiệm trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001: 2008 theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra.