Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang đẩy mạnh triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008

Theo kế hoạch năm 2013, Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang sẽ phối hợp cùng với đơn vị tư vấn rà soát, hoàn chỉnh toàn bộ tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008; cập nhật sửa đổi tài liệu, quy trình xử lý công việc cũ và bổ sung các tài liệu, quy trình xử lý công việc mới cần thiết nhằm góp phần nâng cao chất lượng công vụ của công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông, đồng thời nâng cao mức độ thỏa mãn phục vụ dịch vụ hành chính công của các tổ chức và người dân khi đến liên hệ làm việc với Sở.

img
Để đạt được chứng nhận về chuyển đổi mô hình khung và đáp ứng tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008, trong năm 2013, Sở Thông tin và Truyền thông đã lên kế hoạch và tiến hành thực hiện khẩn trương nhiều công việc như: kiện toàn Ban chỉ đạo ISO; quyết định bổ nhiệm đại diện lãnh đạo ISO; lập kế hoạch chi tiết việc xây dựng hệ thống tài liệu và vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008; …
 
Tháng 8 vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức tập huấn về việc chuyển đổi mô hình khung và xây dựng hệ thống tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 cho các công chức, viên chức ở các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở. Buổi tập huấn đã cung cấp những thông tin cơ bản về bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 áp dụng cho các cơ quan hành chính Nhà nước cũng như các loại tài liệu, quy trình bắt buộc và không bắt buộc đối với Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008.
 
img
Chuyên gia thuyết trình tại hội nghị
 
Việc Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang tích cực  triển khai các công tác nhằm đạt được chứng nhận về chuyển đổi mô hình khung và đáp ứng tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 nằm trong kế hoạch chung của toàn tỉnh. Được biết, trong năm 2012, Sở Khoa học và công nghệ  tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với một số đơn vị có uy tín tổ chức nhiều đợt tập huấn cập nhật kiến thức về HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho các cơ quan hành chính nhà nước, giai đoạn III, năm 2012. Các lớp tập huấn này đã cung cấp nhận thức căn bản về các yêu cầu của HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính. Ngoài ra, các học viên còn được cán bộ Chi cục TCĐLCL Kiên Giang hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn kinh phí ISO đã được cấp.
 
Dự kiến đến cuối năm 2013, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ mời đơn vị đánh giá chứng nhận về Hệ thống quản lý chất lượng đạt Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 theo mô hình khung do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định.