Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 06/06/2023

ĐỀ MỤC BƯU CHÍNH

Các trường hợp không cần giấy phép bưu chính, không cần thông báo hoạt động

04/12/2017 16:37 CH Xem cỡ chữ

Điều 3.1.LQ.26. Các trường hợp không cần giấy phép bưu chính, không cần thông báo hoạt động
1. Cá nhân nhận, vận chuyển và phát thư, gói, kiện hàng hoá trên cơ sở tự thoả thuận với người gửi mà không lấy tiền công với số lượng bưu gửi tối đa theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính.
2. Tổ chức nhận, vận chuyển và phát thư, gói, kiện hàng hoá trong nội bộ hoặc cho khách hàng của mình mà không lấy tiền công.
3. Hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật này.
Điều 3.1.NĐ.1.15. Sử dụng giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
(Điều 15 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2011)
 
Doanh nghiệp, tổ chức được cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính có trách nhiệm:
1. Hoạt động bưu chính theo đúng nội dung quy định trong giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.
2. Không sửa chữa, tẩy xóa nội dung ghi trong giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.
3. Không mua bán, chuyển nhượng, trừ trường hợp gắn với việc chuyển nhượng toàn bộ doanh nghiệp do mua bán hoặc sáp nhập doanh nghiệp.
4. Không cho mượn, cho thuê, cầm cố.
5. Nộp trả giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính cho cơ quan có thẩm quyền về bưu chính khi có quyết định thu hồi.

Lượt truy cập: 1758

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)