Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 04/06/2023

ĐỀ MỤC BƯU CHÍNH

Chính sách của Nhà nước về bưu chính

04/12/2017 10:43 SA Xem cỡ chữ

Điều 3.1.LQ.5. Chính sách của Nhà nước về bưu chính
 
1. Xây dựng và phát triển ngành bưu chính hiện đại nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đời sống của nhân dân.
2. Xây dựng và hoàn thiện môi trường cạnh tranh theo quy định của pháp luật để các thành phần kinh tế tham gia hoạt động bưu chính.
3. Khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực để phát triển bưu chính.
4. Tăng cường hội nhập, hợp tác quốc tế và thực hiện cam kết quốc tế trong lĩnh vực bưu chính.
5. Áp dụng cơ chế ưu đãi đối với việc cung ứng dịch vụ bưu chính công ích tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Lượt truy cập: 1921

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)