Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 22/11/2019

ĐỀ MỤC BƯU CHÍNH

Đối tượng áp dụng

04/12/2017 10:38 SA Xem cỡ chữ

Điều 3.1.LQ.2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện, tham gia thực hiện hoạt động bưu chính tại Việt Nam.

Lượt truy cập: 104

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)