Cục Thông tin đối ngoại

3/25/2010 3:57:00 PM


Cục Thông tin đối ngoại là cơ quan trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; giúp Bộ trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác thông tin đối ngoại; là đầu mối điều phối, tổ chức thực hiện công tác thông tin đối ngoại của các bộ, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong cả nước.

Cục Thông tin đối ngoại có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Trụ sở: Tầng 9, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37676666; 024.37676789  Fax: 024.37675959

ttdn01.png

Website: https://mic.gov.vn

Cục trưởng:

Ông Phạm Anh Tuấn

ĐT: 024.37676868

ttdn02.png

Phó Cục trưởng: 

- Ông Đinh Tiến Dũng

ĐT: 024.37676688

ttdn03.png

- Ông Nguyễn Văn Thuật

ĐT: 024.37676666 (máy lẻ 119)

ttdn04.png

- Bà Nguyễn Thị Hoa Mai

ĐT: 024.3767 6264

ttdn09.png

Văn phòng:

- Phó Chánh Văn phòng Phụ trách Văn phòng: Ông Đỗ Văn Khởi

ĐT: 024.37676666/6263 (máy lẻ 120)

ttdn05.png

- Phó Chánh Văn phòng: Bà Đặng Thị Khánh Hòa

Điện thoại: 024.37676666/6263 (máy lẻ 101)

ttdn06.png

Phòng Điều phối - Điều phối:

- Trưởng phòng: Bà Phan Thị Thu Hồng

ĐT: 024.37676666/6263 (máy lẻ 118)

ttdn07.png

- Phó trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thu Hường

ĐT: 024.37676666/6263 (máy lẻ 110),

ttdn08.png

Phòng Báo chí,  xuất bản - Chính sách và hợp tác quốc tế:

Phó trưởng phòng Phụ trách phòng: Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc

ĐT: 024.37676666 (máy lẻ 109, 110).

ttdn20.png

Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế (Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục):

Lãnh đạo Trung tâm:

- Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm: Ông Trần Anh Tuấn

ĐT: 024.39386812

ttdn10.png

- Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Chí Thức

ĐT: 024.38245626

ttdn11.png

Phòng Hành chính - Tổng hợp:

- Phó trưởng phòng Phụ trách: Bà Lê Thị Vân Anh

ĐT: 024.38245621

ttdn12.png

- Phó trưởng phòng: Ông Phạm Ngọc Hải

ĐT: 024.38245622

ttdn13.png

- Ông Lê Tự Phương Quang, Phó trưởng phòng

ĐT: 028.83891162

ttdn14.png

Phòng Dự án và Khai thác:

- Phó trưởng phòng Phụ trách: Ông Nguyễn Dân Hùng

ĐT: 024.39386811

ttdn15.png

- Phó trưởng phòng: Bà Trương Quỳnh Liên

ĐT: 024.39386811

ttdn17.png

Phòng Hợp tác truyền thông quốc tế:

Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Khoa Thái

ĐT: 024.38245625

ttdn18.png

Phòng Thông tin điện tử:

Phó trưởng phòng Phụ trách: Ông Phạm Công Đảo

ĐT: 024.38245630

ttdn19.png

Cục Thông tin đối ngoại có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 939/QĐ-BTTTT ngày 16/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin đối ngoại và Quyết định số 882/QĐ-BTTTT ngày 22/06/2021 sửa đổi Điều 3 Quyết định số 939/QĐ-BTTTT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin đối ngoại.