Vụ Pháp chế

8/2/2017 3:12:00 PM


Vụ Pháp chế là tổ chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, có chức năng  tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông và tổ chức thực hiện công tác pháp chế theo quy định của pháp luật.
 
Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 5)
Điện thoại: ĐT: 024. 39437312; Fax: 024.39437313
  
Vụ trưởng:
Bà Trần Thị Nhị Thủy
Email: ttthuy@mic.gov.vn
 
Phó Vụ trưởng:  
- Bà Nguyễn Minh Hằng
ĐT: 024.39431909
 
- Ông Hồ Hồng Hải
ĐT: 024.39448539
 
Vụ Pháp chế có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 2239/QĐ-BTTTT ngày 05/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế.