Vụ Hợp tác quốc tế

3/10/2016 3:41:00 PM


Vụ Hợp tác quốc tế là tổ chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý về quan hệ đối ngoại, hội nhập và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 2)
Điện thoại: 024.39430204; Fax: 024.38226590
 
Vụ trưởng:
- Ông Triệu Minh Long
ĐT: 024 39449849  
 
Phó Vụ trưởng:
- Bà Trần Thanh Hà
ĐT: 024 39436909
 
- Ông Hoàng Anh Tú
ĐT: 024.39445898
 
- Bà Phạm Thị Phương Chi
ĐT: 024 39433079
Email: phamphuongchi@mic.gov.vn
 
Chuyên viên hợp tác song phương:
ĐT: 024.38226622- 024.38228383
 
Chuyên viên hợp tác đa phương:
ĐT: 024.38229377 - 024.39449804
  
Vụ Hợp tác quốc tế có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 964/QĐ-BTTTT ngày 11/07/2014 của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế.