Bắc Ninh ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới cải cách thủ tục hành chính

9/13/2013 10:03:57 AM

Theo đánh giá kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin quý I/2013 trong buổi làm việc của Ban Chỉ đạo Phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bắc Ninh với UBND tỉnh ngày 16/4/2013, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh đã cấp trên 3.600 tài khoản thư điện tử cho cán bộ các Sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; hoàn thành việc triển khai cài đặt thí điểm phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tại 07 đơn vị Sở, ban, ngành: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng và Sở Nội vụ.Ông Nguyễn Tiến Nhưỡng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh chủ trì Hội nghị

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã cung cấp 100% các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 lên Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị mình; Xây dựng được 3 dịch vụ công ở mức độ 3 (cấp phép xây dựng; hành nghề y dược tư nhân và giải quyết khiếu nại tố cáo).
 
 
Đặc biệt, trong quý I, có 18 sở, ban, ngành và 8 huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện tốt việc gửi nhận văn bản điện tử đối với giấy mời, báo cáo, tài liệu họp, hội nghị; văn bản chỉ đạo điều hành theo đúng lộ trình.
 
Trong quý II, tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục triển khai các dự án liên quan đến quản lý văn bản điện tử và hồ sơ công việc trên phạm vi toàn tỉnh: Dự án ứng dụng hệ điều hành Portals; xây dựng Kế hoạch triển khai Quy chế đối thoại trực tuyến giữa tổ chức kinh tế với các cơ quan quản lý Nhà nước; triển khai kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng tới cấp xã, đồng thời nâng cấp hệ thống thư điện tử, thực hiện thí điểm chữ ký số và số hóa văn bản. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2013, tỉnh tập trung mở rộng đối tượng trong việc triển khai lộ trình gửi/nhận văn bản điện tử trên toàn tỉnh; triển khai các nội dung trong lộ trình cung cấp các dịch vụ công; hướng dẫn các đơn vị xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm và hướng dẫn thực hiện quy trình, thủ tục trong đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin…
 
Đối với việc nhận/gửi các văn bản qua hệ thống thư điện tử, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Nhường nhấn mạnh: Bắt đầu từ tháng 5/2013, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chỉ gửi file điện tử, không gửi kèm bản giấy. Các cơ quan, đơn vị phải tự sao, in tài liệu khi đi họp. Sở Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Dự thảo quy định trách nhiệm người đứng đầu về ứng dụng công nghệ thông tin trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 6/2013./.
 
 

Yến Khanh