UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển CNTT đến năm 2020

9/6/2013 11:02:15 AM

Ngày 28/12/2012, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 4086/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển CNTT đến năm 2020. Theo đó, mục tiêu là sẽ đưa Hà Tĩnh nằm trong nhóm 10 tỉnh dẫn đầu của cả nước về Chính phủ điện tử trong 2015 và hoàn thành việc xây dựng Chính phủ điện tử đến cấp xã trong năm 2020; Hỗ trợ tối đa người dân khi sử dụng các dịch vụ hành chính công, tham gia giao dịch với cơ quan Nhà nước, đảm bảo hầu hết các giao dịch của người dân và doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước các cấp được thực hiện trên cổng thông tin điện tử ở mức 3 và 4, đồng thời phát triển công nghiệp CNTT trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp trên 10-20% GDP của tỉnh. 


Mục tiêu cụ thể của Quy hoạch gồm những nội dung chính như sau: Tỷ lệ văn bản, tài liệu của các cơ quan Đảng, Nhà nước được trao đổi trên môi trường mạng đạt 100% văn bản các cấp; Số lượng dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3 được tích hợp trên cổng điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp đạt 60% mức độ 3 và 15% mức độ 4; Tỷ lệ các đơn vị y tế ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý, điều hành, phòng bệnh khám chữa bệnh và công tác dân số KHHGĐ đạt 100% trạm y tế ứng dụng cơ bản; Phổ cập kỹ năng khai thác máy tính, Internet và tác nghiệp trực tuyến; Chuẩn hóa kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên trách CNTT; Số doanh nghiệp lớn đầu tư hạ tầng, công nghệ phát triển trong khu công nghiệp đạt từ 4-5 doanh nghiệp trong năm 2020…
 
Đối với các nội dung quy hoạch ứng dụng và phát triển CNTT đến năm 2020 tỉnh sẽ tập trung nguồn lực xây dựng thành công Chính phủ điện tử đến cấp xã; Đầu tư phát triển ứng dụng CNTT, thí điểm và nhân rộng mô hình sở, huyện và xã điện tử tiến tới đồng bộ Chính phủ điện tử toàn tỉnh; Đầu tư phát triển hạ tầng CNTT; Đầu tư phát triển nguồn nhân lực CNTT; Xây dựng và thực thi cơ chế chính sách phát triển CNTT; Đầu tư và thu hút phát triển công nghiệp CNTT, chú trọng công nghiệp phần mềm, dịch vụ và nội dung số.
 
Quyết định này thay thế Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 01/3/2007 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.
 

Thu Hương