Bạc Liêu ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT

4/18/2013 8:21:51 AM

Ngày 27/3/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ký Quyết định số 635/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông” giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.


Mục tiêu chung của việc triển khai thực hiện Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông” tại tỉnh Bạc Liêu nhằm mang lại hiệu quả thiết thực. Khuyến khích các Sở, ban, ngành, huyện thành phố có điều kiện, tranh thủ được nhiều nguồn vốn để phát triển ứng dụng ở trình độ cao hơn ở các cơ quan hành chính; Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan Nhà nước phải xây dựng một chính quyền điện tử hiện đại từ tỉnh đến đến các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố đạt hiệu quả theo mô hình, quy chuẩn Bộ và Trung ương đưa ra; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch trong phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2015 như sau:

- Về nguồn nhân lực CNTT: Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức của các Sở, ngành, huyện, thành phố; 80% cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, phường sử dụng thành thạo các ứng dụng cơ bản phục vụ công việc; tất cả cán bộ phụ trách lĩnh vực CNTT tại các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố được tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng về ứng dụng CNTT tại đơn vị; Mỗi cơ quan Đảng, Nhà nước các Sở, ngành, huyện, thành phố có ít nhất 01 cán bộ chuyên trách về CNTT...

- Về công nghiệp CNTT: Phát triển công nghiệp phụ trợ, công nghiệp phần mềm và phát triển phần mềm ứng dụng trong các cơ sở sản xuất kinh doanh trong các hoạt động kinh tế, xã hội của tỉnh; Phát triển hạ tầng CNTT để thu hút nguồn nhân lực sản xuất nội dung số; Tập trung thu hút đầu tư vào hoạt động cung cấp dữ liệu đầu vào cho dịch vụ nội dung số; Tập trung thu hút đầu tư vào hoạt động cung cấp dữ liệu đầu vào cho dịch vụ nội dung số…

- Về hạ tầng viễn thông băng rộng: Cơ bản hoàn thành mạng băng rộng đến các xã, phường trên cả nước, kết nối Internet đến tất cả các trường học; phủ sóng thông tin di động băng rộng đến 80% dân cư; Mở rộng hệ thống thư điện tử (e-mail) cho hầu hết cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện, thành phố và 60% cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, phường.

- Về phổ cập thông tin: Có 20 - 30% số hộ trong tỉnh có máy tính và truy cập Internet băng rộng; trên 100% số hộ có máy thu hình, trong đó 90% xem được truyền hình số bằng các phương thức khác nhau.

- Về Ứng dụng CNTT: Cung cấp hầu hết các dịch vụ công cơ bản trực tuyến tới người dân và doanh nghiệp mức độ 2 và 3, phấn đấu có vài dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đảm bảo 100% các doanh nghiệp lớn và các doanh nghiệp vừa và nhỏ đều tham gia thương mại điện tử. Phát triển Sàn thương mại điện tử của tỉnh lên mức giao dịch trực tuyến.

- Về xây dựng doanh nghiệp và phát triển thị trường CNTT và truyền thông: Tập trung thu hút đầu tư vào hoạt động cung cấp dữ liệu đầu vào cho dịch vụ nội dung số. Phát triển các tài liệu, học liệu phục vụ giáo dục từ xa, học tập điện tử (e-learning).

Tổng kinh phí thực hiện: 57,600 tỷ đồng (trong đó, năm 2013 là 21,400 tỷ đồng, năm 2014 là 17,200 tỷ đồng, năm 2015 là 19 tỷ đồng). Ngân sách Trung ương 37,15%; Ngân sách địa phương 29,86%; vốn khác 32,99%.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 

Theo Cổng TTĐT tỉnh Bạc Liêu