Tỷ lệ máy vi tính có kết nối Internet (%)

5/24/2011 2:53:51 PM


 

 
2008
2009
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ
80,33
69,78
Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
79,30
71,47

Nguồn: Sách Trắng CNTT và Truyền thông Việt Nam 2010