Số liệu thuê bao điện thoại di động

5/24/2011 2:06:36 PM


 

 
2006
2007
2008
2009
Số thuê bao điện thoại di động
18.892.480
45.024.048
74.872.310
98.223.980
Số thuê bao điện thoại di động / 100 dân
22,41
52,86
86,85
113,40

 

Nguồn: Sách Trắng CNTT và Truyền thông Việt Nam 2010