Một vài số liệu tóm tắt về thực trạng phát triển và ứng dụng CNTT tại Việt Nam

6/8/2011 8:40:29 AM


I. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ:

   1. Hạ tầng kỹ thuật:

TT
Chỉ tiêu
Giá trị
2007
2008
2009
2010
1
Tỷ lệ trung bình máy tính/CCVC
0.69
0.69
0.79
0.86
2
Tỷ lệ trung bình MT kết nối Internet bằng băng thông rộng
58.8%
55.2%
80.0%
87.3%
3
Tỷ lệ trung bình băng thông kết nối Internet/CCVC, kbps
8.5
14.6
51.3
32.7

 

   2. Hạ tầng nhân lực:

TT
Chỉ tiêu
Giá trị
2007
2008
2009
2010
1
Tỷ lệ trung bình cán bộ chuyên trách CNTT
3.6%
3.0%
3.3%
3.7%
2
Tỷ lệ trung bình cán bộ chuyên trách CNTT trình độ từ CĐ trở lên
 
 
88.49%
79.1%
3
Tỷ lệ trung bình CCVC biết sử dụng máy tính trong công việc
89.5%
87.5%
91.6%
90.1%