Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020

7/31/2012 8:17:13 AM


Theo Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg ngày 27/7/2012 Phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020