Đề cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

11/26/2013 9:30:40 AM

Năm 2013, các tỉnh, thành Quảng Ngãi, Đà Nẵng xác định tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tập trung vào nội dung là học tập phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Bác; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.


Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đến nay, tại Quảng Ngãi có 834/834 chi, đảng bộ trong tỉnh đã xây dựng chuẩn mực đạo đức; 92% đảng viên đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Để phong trào phát triển mạnh mẽ hơn, trong năm 2013 tùy thuộc vào nhiệm vụ chính trị, đặc điểm của ngành, lĩnh vực, các cơ quan, đơn vị đề ra những chuẩn mực đạo đức phù hợp; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, gắn với việc giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc. Đặc biệt là các đảng viên, cán bộ chủ chốt cần nâng cao trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ để làm gương cho cán bộ cấp dưới. Thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên và cán bộ trẻ. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể quần chúng nhân dân, để không chỉ cán bộ, đảng viên mà toàn thể nhân dân cùng tham gia thực hiện. Quảng Ngãi chú trọng chuyển trọng tâm từ "Đăng ký" sang "Làm theo" của cán bộ đảng viên, gắn với nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị.

Năm 2013, Đà Nẵng bổ sung hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng đơn vị. Đồng thời, tổ chức cho mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện các chuẩn mực đạo đức sát với nhiệm vụ được giao, gắn với Quy định những điều đảng viên không được làm; thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, xí nghiệp. Thành phố tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên, nền nếp trong sinh hoạt của tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể. Trong các kỳ sinh hoạt, cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị nhận xét, đánh giá việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị gắn với việc nhận xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị. Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các cơ quan chính quyền; xem xét giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan đến công tác quản lý, điều hành và đạo đức, lối sống, thái độ, phong cách làm việc, trách nhiệm của cán bộ, công chức...Đồng thời chú trọng đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Nhiều phong trào, mô hình hay và tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các đơn vị, địa phương tiếp tục được duy trì và xây dựng, như phong trào "Người tốt, việc tốt", "5 xây, 3 chống", "Người đảng viên sống đẹp", "Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân"... mang lại kết quả thiết thực.

Theo kết quả điều tra dư luận xã hội cuối năm 2012 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, có 67% ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố cho rằng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là hoạt động đạt kết quả đáng phấn khởi nhất (dẫn đầu trong các hoạt động) của Đảng và Nhà nước ta trong năm 2012./.