Năm 2023, Bắc Giang thiết lập từ 3 đến 4 điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin

9/13/2023 10:30:00 PM

Thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hết năm 2023 tỉnh Bắc Giang dự kiến sẽ hoàn thành thiết lập từ 3 đến 4 điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin (01 điểm/xã).


bắc-giang-cntt.png 

Sở TT&TT Bắc Giang cho biết, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1719/QĐ-BTTTT phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ 2021 - 2025, tại Kế hoạch số 379/KH-UBND ngày 21/6/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I; từ 2021 - 2025 đã phân công nhiệm vụ cho Sở TT&TT Bắc Giang thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 10 về Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở TT&TT Bắc Giang đã xây dựng Kế hoạch số 103/KH-STTTT tuyên truyền thực hiện Chương trình MTQG thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 11/KH-STTTT tuyên truyền thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023; Kế hoạch số 92/KH-STTTT ngày 5/7/2023 về thực hiện Tiểu dự án 2, thuộc Dự án 10 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang năm 2023.

Theo Sở TT&TT Bắc Giang, ước thực hiện năm 2023, cụ thể như sau:

Về nhiệm vụ thực hiện Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10: Thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin. Đối tượng được lựa chọn thiết lập các điểm hỗ trợ là các xã đặc biệt khó khăn (cụ thể là xã khu vực III theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ) và các xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn (theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc). Số lượng dự kiến từ 3 đến 4 điểm (01 điểm/xã). Thời gian hoàn thành quý III, IV/2023.

Về nhiệm vụ thực hiện nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Tiểu dự án 2, thuộc Dự án 10 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang.

Nội dung thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, hoạt động của Tiểu dự án. Việc chấp hành quy định về công tác đầu tư, công tác quản lý, vận hành sau khi các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin được thiết lập và đưa vào sử dụng. Cuối cùng là báo cáo tình hình thực hiện Tiểu dự án; kết quả xử lý vướng mắc, khó khăn và đề xuất phương án xử ký khó khăn, vướng mắc, vấn đề vượt thẩm quyền.

Đối tượng kiểm tra giám sát là UBND các xã được hỗ trợ thiết lập điểm ứng dụng công nghệ thông tin, các tổ chức và cá nhân liên quan./.

Doãn Mạnh