Lào Cai lập 117 điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin

10/24/2023 9:13:00 PM

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa phê duyệt 117 điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030. Trong đó, từ năm 2023 đến năm 2025, Lào Cai có 69 xã thuộc khu vực III, 48 thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được thụ hưởng.


20232410-duy1.jpg

Ảnh minh họa

Các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tập trung hỗ trợ bà con tiếp cận thông tin về đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước qua mạng internet; sử dụng dịch vụ công trực tuyến; học tập, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng sản xuất, phát triển kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật, văn hóa - xã hội, kiến thức về đảm bảo an ninh, trật tự...

Điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng dịch vụ truy nhập internet băng rộng theo Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025. Yêu cầu cơ bản về vị trí các điểm là có sẵn nhà kiên cố và hạ tầng công trình xây dựng; thuận tiện cho người dân đến tiếp cận, sử dụng dịch vụ...

UBND tỉnh Lào Cai giao Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt danh mục và số lượng, cấu hình kỹ thuật các loại thiết bị được đầu tư tại mỗi điểm theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; không đầu tư trùng lặp thiết bị được đầu tư từ các nguồn kinh phí khác và đang hoạt động ổn định.

Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản hướng dẫn việc quản lý hoạt động tại các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp điều kiện cụ thể của tỉnh.

Thực tế, người dân trên địa bàn Lào Cai có nhu cầu lớn trong việc tìm hiểu các lĩnh vực pháp luật liên quan công tác dân tộc và chính sách dân tộc, hỗ trợ, ưu đãi hộ nghèo; chính sách ưu đãi về y tế, giáo dục; bình đẳng giới; trợ giúp pháp lý; đào tạo nghề và giới thiệu việc làm; kiến thức khoa học, nông nghiệp…

Với mục tiêu tăng khả năng tiếp cận thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, thời gian qua, công tác truyền thông luôn được các cơ quan, đơn vị, địa phương của Lào Cai quan tâm, triển khai đồng bộ giải pháp nhằm đưa thông tin về cơ sở.

Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Đặc biệt, các cơ quan truyền thông chú trọng tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số.

Với sự đầu tư và vào cuộc tích cực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương, người dân, đến hết tháng 6/2023, Lào Cai có xấp xỉ 97% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu được tiếp cận sử dụng các dịch vụ viễn thông, internet, vượt gần 26% mục tiêu năm 2023. Toàn tỉnh có gần 92% gia đình sinh sống trên địa bàn huyện nghèo được tiếp cận thông tin về giảm nghèo bền vững thông qua các hình thức xuất bản phẩm, sản phẩm truyền thông, đạt 98,7% mục tiêu năm 2023.

Hương Thu