Tỉ lệ chứng thư số phân theo đối tượng

10/2/2023 10:09:00 AM


Tỉ lệ chứng thư số đang hoạt động phân chia theo cá nhân và doanh nghiệp, tổ chức được thể hiện tại hình sau:

Tỉ lệ chứng thư số phân theo đối tượng giai đoạn 2018 - Tháng 9/2023

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia