Tình hình phát triển đài truyền thanh cấp xã tính đến tháng 5/2023

6/2/2023 7:02:00 PM

 Tính đến thời điểm ngày 15/5/2023, cả nước có 9.959 đài truyền thanh cấp xã/10.598 xã, phường, thị trấn. Trong đó, có 1.757 đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT.


 So-luong-dai-phat-thanh.jpg

Đức Huy