Nội dung tuyên truyền Thông tin cơ sở năm 2022 (đợt 4)

2/17/2023 11:24:00 AM


 

STT
Nội dung
Số chương trình phát thanh
(05 phút/chương trình)
1
 
20
2
 
30
3
 
30
4
 
30
5
 
30
6
 
30
7
 
30

Cục TTCS