Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH Sản xuất Bao bì và Thương mại Đức Thành

1/17/2023 1:24:00 PM


 Kết luận kiểm tra số 48/KLKT-CXBIPH ngày 12/01/2023 của Cục Xuất bản, In và Phát hành.