Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in tạiCông ty TNHH Một thành viên Nhà In 36

1/17/2023 1:20:00 PM


 Kết luận kiểm tra số 42/KLKT-CXBIPH ngày 11/01/2023 của Cục Xuất bản, In và Phát hành.