Kết luật kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH MTV In ấn Văn phòng phẩm Danh Tiếng Phát

1/16/2023 1:25:00 PM


Kết luận kiểm tra số 43/KLKT-CXBIPH ngày 11/0/2023 của Cục Xuất bản, In và Phát hành.