Bình Dương thí điểm hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

11/28/2022 11:03:00 PM

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương triển khai thí điểm mô hình hợp nhất Cổng Dịch vụ công trực tuyến với Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Bình Dương thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); 7 Sở bắt đầu sử dụng phần mềm thí điểm từ 7 giờ 30 phút, ngày 28/11/2022.


20221215-m05-cchcvp.jpg

Ảnh minh họa

Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương, Sở triển khai thí điểm mô hình hợp nhất Cổng Dịch vụ công trực tuyến với Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Bình Dương thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Cụ thể, bắt đầu sử dụng phần mềm thí điểm từ 7 giờ 30 phút, ngày 28/11/2022. Đối với 7 sở tham gia triển khai thí điểm gồm: Giáo dục và Đào tạo; Tư pháp; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Nội vụ; Tài chính sẽ truy cập phần mềm thí điểm tại: motcuabinhduong.binhduong.gov.vn để tiếp nhận và xử lý hồ sơ giải quyết TTHC kể từ ngày 28/11/2022 đối với các hồ sơ hành chính được nộp trên Cổng Dịch vụ công mới của tỉnh và nộp trực tiếp tại quầy. Các hồ sơ giải quyết TTHC được nộp trước ngày 28/11/2022 vẫn truy cập phần mềm một cửa hiện tại motcua.binhduong.gov.vn:7979 để tiếp nhận và xử lý cho đến khi hoàn thành.

Đối với các cơ quan, đơn vị chưa triển khai thí điểm thì vẫn truy cập phần mềm một cửa hiện tại: motcua.binhduong.gov.vn:7979 để tiếp nhận và xử lý hồ sơ giải quyết TTHC. Đồng thời, trải nghiệm sử dụng các phân hệ, chức năng phần mềm thí điểm, nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp về sự thay đổi về giao diện, tính năng nộp hồ sơ trực tuyến trên nền tảng mới. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị phân công nhân sự phối hợp triển khai để hỗ trợ hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên phần mềm thí điểm, cũng như đăng ký và sử dụng tính năng đăng nhập đồng bộ bằng tài khoản định danh điện tử VneID…/.

Nguồn: Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam