Ninh Thuận: Năm 2022, tối thiểu 55% hồ sơ TTHC được giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

8/31/2022 5:20:00 AM

Ngày 8/7/2022, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 846/QĐ-UBND  về việc giao chỉ tiêu hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết  trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

 

 

 


Quyết định giao chỉ tiêu tối thiểu 55% hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; tối thiểu 40% hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 đối với UBND các huyện, thành phố; tối thiểu 20% hồ  sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 đối với UBND các xã, phường, thị trấn.

20220712-pg2.jpg

Ảnh minh hoạ

Quyết định giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, kiểm tra, theo dõi  việc thực hiện Quyết định này; phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hằng quý tổng hợp, thống kê số liệu phục vụ đánh giá mức độ hoàn  thành chỉ tiêu của các cơ quan, đơn vị, địa phương; phối hợp với Sở Nội vụ đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; UBND các huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn chỉ đạo triển khai thực hiện theo phạm vi  thẩm quyền; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, tổng hợp, báo cáo UBND xem xét, giải quyết; Chủ động tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Ninh Thuận.  

PG