Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý 03 ô tô Cục Bưu điện Trung ương

11/17/2021 5:09:00 PM

 Cục Bưu điện Trung ương trân trọng thông báo: Văn bản số: 1546/TB-CBDDTWW ngày 17/11/2021


 Xem chi tiết tại file đính kèm

Cục BĐTW