Quyết định XPVPHC Công ty Cổ phần viễn thông NewTelecom

9/8/2021 12:50:00 PM


Quyết định số 34/QĐ-XPVPHC ngày 06/09/2021 của Thanh tra Bộ TT&TT, nội dung xem tại đây.

Thanh tra Bộ TTTT