Thông báo gia hạn thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông (lần 2)

7/15/2021 9:24:00 AM

 Thông báo số 138/TB-BTTTT ngày 14/07/2021 của Bộ TTTT.


Căn cứ Kế hoạch số 1615/KH-BTTTT ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 của Bộ.

Ngày 21/5/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Thông báo số 103/TB-BTTTT thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021, thời gian nhận hồ sơ từ 24/5-24/6/2021.

Ngày 24/6/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Thông báo số 120/TB-BTTTT về việc gia hạn thời gian nộp phiếu đăng ký dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2021 (lần 1), thời gian nhận hồ sơ từ 25/6-14/7/2021.

Nay, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo gia hạn thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2021 (lần 2) thêm 20 ngày (từ ngày 15/7/2021 đến hết ngày 03/8/2021). 

Bộ TTTT