Thông báo kết quả phúc khảo Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại Cục Báo chí

4/19/2021 10:35:00 PM

 Số : 464 /TB-HĐTTCC của Hội đồng thi tuyển công chức Cục Báo chí


 Chi tiết tại file đính kèm

Cục Báo chí